Tình trạng thiếu chip vẫn diễn ra trên toàn cầu nhưng iPhone không bị ảnh hưởng nhiều