Sự cố ngừng hoạt động của Facebook là do “bảo trì theo định kỳ”