Samsung nộp bằng sáng chế năng lượng mặt trời cho đồng hồ thông minh