Phần lớn người dùng iPhone không muốn nâng cấp lên iPhone 13