Mảng smartphone của Sony khởi sắc, lần đầu có lời sau 4 năm

Top