iPhone 13 Pro và iPad Mini sẽ giao hàng muộn hơn dự kiến