Honor có thể phải trở lại danh sách đen của chính phủ Mỹ