ColorOS 12 được giới thiệu trên toàn cầu vào ngày 11 tháng 10